Watch a Rocket Launcher Fail In Hilarious, Terrifying Fashion [Video]